จากใจถึงใจ MIR

 mirworldwide

 

 

 Uploaded by BossAdmin.com :: Free site builder with shopping cart system

 

สารจากท่านประทาน

 

 

สวัสดีท่านสมาชิกครอบครัวเอ็มไออาร์ทุกท่าน และขอขอบคุณที่ท่านได้

 

ตัดสินใจเลือกทำธุรกิจกับเอ็มไออาร์ จากการทุ่มเททำงานด้านการค้น

 

คว้าวิจัยพัฒนาสินค้าใหม่ๆ และดำเนินธุรกิจด้านความงามและสุขภาพ หรือ

 

เรียกว่าธุรกิจดูดีมีสุขมากกว่า 30 ปี ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ

 

หรือมิติต่างๆ ของโลกทั้งทางด้านสังคมธุรกิจ และนวัตกรรมของสินค้า

 

ต่างๆ เช่นการฟังเพลงจากเทปบันทึกเสียง 8 เทรค (TRACK) มาเป็นแค

 

สเซ็ตเทป แผ่นดิสก์และมาเป็นดิจิทัลแบบไอพอดในปัจจุบัน หรือการ

 

บันทึกภาพด้วยฟิล์มขาวดำ มาเป็นฟิล์มสี และในที่สุดเป็นการบันทึกภาพ

 

แบบดิจิทัลโดยไม่ใช้ฟิล์มเลย ทางการแพทย์ก็เช่นกันจากการวินิจฉัยโรค

 

ด้วยภาพจากแผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์ก็พัฒนามาเป็น MRI

 

(Magnetic Resonance) ซึ่งให้ภาพ 3 มิติบนจอมอนิเตอร์ จึงช่วยวินิจฉัย

 

ได้แม่นยำกว่าเดิมมาก การวินิจฉัยยีนซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ในปัจจุบันเราก็

 

สามารถวินิจฉัยโรคที่เกิดจากยีนได้แม่นยำเช่นกัน ดังนั้นจึงไม่มีนวัตกรรม

 

ใดและองค์กรใดๆสามารถอยู่ค้ำฟ้าได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

 

ตนเองให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

 

 

ธุรกิจที่สามารถจะอยู่ค้ำฟ้าคู่เราตลอดไปก็คือ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและ

 

ความงาม ทั้งนี้เพราะทุกศาสตร์ ทุกนวัตกรรมบนโลกใบนี้ล้วนก่อเกิดมา

 

เพื่อรับใช้ให้มนุษย์ดูดี อยู่ดีมีสุข เอื้ออำนวยให้มนุษย์สะดวกสบายขึ้น อายุ

 

ยืนยาวขึ้น แข็งแรงมากขึ้น และอยู่อย่างปราศจากโรคภัย ดังคำทำนายของ

 

นักวิทยาศาสตร์ที่ว่า หากเรามีอายุยืนยาวต่อไปอีกสัก 20 ปี เราทุกคนก็

 

สามารถมีอายุยืนยาวไปถึง 100 ปีได้ เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่

 

สำคัญ 3 ด้านของโลก คือเทคโนโลยีด้าน ชีวภาพเชิงโมเลกุล (เช่นต่อไป

 

มนุษย์ทุกคนก็จะรู้รหัสยีนส่วนตัวของตนเอง ซึ่งจะช่วยในการวินิจฉัยและ

 

การบำบัดโรคได้ในระดับยีนและระดับโมเลกุลได้) เทคโนโลยีด้าน ควอน

 

ตัม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

 

 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสื่อสารและพรมแดนการค้า ทำให้การดำเนินธุรกิจ

 

ในยุคต่อไปต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงการมาถึงของโซเชียลมีเดีย

 

(Social Media) ต่างๆในยุคโลกาภิวัตน์ การค้าเสรี และประชาคมเศรษฐกิจ

 

ต่างๆ ทั่วโลกที่เกิดขึ้น รวมถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC) ที่จะรวม

 

กันอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม 2558 ที่กำลังจะมาถึงดังนั้นผู้บริโภคจะ

 

เข้าถึงแหล่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real Time) ซึ่งมีแหล่งข้อมูลหลาก

 

หลาย และมีแหล่งความรู้มากมายที่ให้ค้นหาและให้คำปรึกษา ดังนั้นสินค้า

 

และบริการที่ไม่มีคุณที่ไม่มีคุณภาพจริง ไม่คุ้มค่า ไม่รู้ราคา ไม่คุ้มราคาจะ

 

อยู่ไม่ได้เพราะความฉลาด และรู้เท่าทันของผู้บริโภคนั่นเอง

 

 

 

นอกจากนี้ความสะดวกซื้อของผู้บริโภคก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเช่นกัน ดัง

 

นั้นการกระจายสินค้าให้ทั่วถึง หาซื้อได้ทุกที่ ทุกเวลาจึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญ

 

ที่สุดอย่างหนึ่งของบริษัทที่จะต้องพัฒนาไปให้ถึง จากความจริงที่ว่าธุรกิจ

 

เครือข่ายขายตรงก็เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจค้าปลีกที่มีขนาดใหญ่โต

 

มโหฬาร มูลค่าในปี 2554 เฉพาะตลาดในประเทศไทย ข้อมูลจากสมาคม

 

ค้าปลีกได้ประเมินมูลค่าธุรกิจค้าปลีกไว้ที่ 1.4 ล้านล้านบาท ในขณะที่

 

มูลค่าตลาดขายตรงทั้งประเทศมีตัวเลขรวมประมาณ 65,000 ล้านบาท

 

ซึ่งจะเห็นว่ามูลค่ารวมของตลาดขายตรงเปรียบเทียบไม่ได้เลยกับมูลค่า

 

ตลาดค้าปลีกและจากความจริงที่ว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขัน

 

360 องศากับช่องทางขายปลีกทุกช่องทางได้ เราจึงจำเป็นต้องก้าวเข้าสู่

 

ธุรกิจค้าปลีกอย่างไม่มีทางเลือก โดยเราจะมุ่งพัฒนาหุ้นส่วนธุรกิจ

 

เอ็มไออาร์นอกจากมีความรู้อย่างดีในตัวสินค้าที่เป็นนวัตกรรมในยุคต่อไป

 

นี้แล้ว ยังต้องมีความรู้และทักษะในการบริหารงานการตลาดแบบเถ้าแก่

 

น้อยในแบบฉบับของเอ็มไออาร์ เพื่อให้เกิดความสะดวกซื้อสูงสุด ราคาถูก

 

สุด และคุ้มค่าสุดนั้นเอง

 

 

จากการมาถึงของสื่อดิจิทัลรูปแบบใหม่ๆ และโลกาภิวัฒน์ การค้าเสรีไร้

 

พรมแดน ซึ้งการค้าธุรกิจเครือข่ายขายตรงโลกย่อมมีมูลค่าใหญ่โต

 

มหาศาล เมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดขายตรงในประเทศไทย จึงเป็นโอกาสที่

 

ดีที่สุดที่เอื้ออำนวยให้ธุรกิจเอ็มไออาร์ สามารถก้าวสู่ตลาดโลกจากสภาวะ

 

แวดล้อมโลกในยุคใหม่ที่มาถึง ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งพัฒนาหุ้นส่วนธุรกิจ

 

 เอ็มไออาร์ ให้ก้าวสู่ตลาดโลกพร้อมกับเรา โดยยึดมั่นในนโยบายคุณภาพ

 

สร้างนวัตกรรม นำยุค ให้ล้ำ

หน้า ให้ดูดี มีค่า ไร้โรคภัย

บริหาร ด้วยใจ ให้สะดวกสบาย

เป็นหนึ่งไว้ ลือนาม พัฒนา

ตาม    การเปลี่ยนแปลง

 

ธุรกิจ เอ็มไออาร์ เป็นธุรกิจที่มีความมั่นคง

สูง เพราะบริษัท มีโรงงานผลิตสินค้าเอง

ผลิตสินค้าดีมีคุณภาพ และเป็นมาตรฐาน

สากล และได้ดำเนินธุรกิจโดยการจด

ทะเบียน สคบ. อย่างถูกต้อง

 

และเป็นโอกาสดีสำหรับท่านที่ต้องการสร้าง

ธุรกิจ ที่มีความมั่นคงสูง และต้องการมีราย

ได้กับธุรกิจ ของคนไทย

 

         สนใจต้องการมีรายได้กับธุรกิจ เอ็มไออาร์ 

 

 

         ปรึกษาสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจ สมัครทำธุรกิจ

 

                โทร : 086 583 6392

 mirworldwide

 

logo